lid raad van toezicht

Onderwijs Service Bureau Barendrecht fte in overleg
Vacaturebeschrijving:

Onderwijsgroep OZHW biedt openbaar onderwijs op 16 basisscholen, 9 scholen voor het voortgezet onderwijs én een 10-14-school in de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam en Krimpenerwaard, Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht. OZHW verzorgt onderwijs aan bijna 11.000 leerlingen, in vrijwel alle school- en opleidingstypen. Elke school staat onder leiding van een directeur. De scholen worden ondersteund door het Onderwijs Service Bureau (OSB) gevestigd in Barendrecht.
Een belangrijke ambitie is het zorgen voor een doorgaande leerlijn voor kinderen van 3 tot en met 18 jaar, waarbij oog is voor de talentontwikkeling van elke leerling passend bij de eisen die de 21ste eeuw aan een ieder stelt. In onze strategische koers “Samen in beweging”, zetten we in op gezamenlijke verantwoordelijkheid en het samen vormgeven van het proces van continue vooruitgang en verbetering.

‘Samen in beweging’ is vormgegeven rond vier strategische ambitielijnen voor de periode 2022-2026. Onze missie, visie en identiteit zijn daarbij leidend. De strategische koers is richtinggevend voor de inhoud en uitvoering van de schoolplannen en functioneert als leidraad bij onze professionele dialoog over leren en onderwijs, de ontwikkeling van onze professionaliteit, onze identiteit en kwaliteit. Dat kunnen we niet alleen en vraagt om flexibiliteit. Dus doen we het samen, dat verhoogt de kwaliteit.
In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een ervaren:

LID RAAD VAN TOEZICHT
met expertise op het gebied van (primair) onderwijs en komend uit de regio.
OZHW kent een College van Bestuur met twee leden en een Raad van Toezicht van vijf personen.
Het reglement van de Raad van Toezicht benoemt de volgende taken:

 • Het uitoefenen van toezicht waarbij de Raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur en optreden als klankbord;
 • Het nemen van statutair voorgeschreven beslissingen;
 • Het functioneren als werkgever voor de leden van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht werkt vanuit een helder beschreven toezichtvisie en -kader.

Algemeen profiel
De Raad van Toezicht als geheel streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling en is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert.
Essentieel hierbij is, dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Aspecten van deze diversiteit zijn: geslacht en leeftijd, deskundigheid, ervaringsachtergrond, maatschappelijke en culturele achtergronden stijl en persoonlijkheid. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team. De Raad vormt een herkenbaar en geloofwaardig orgaan en heeft daardoor het vertrouwen van de belangrijkste stakeholders. De leden zijn bij voorkeur complementair qua kennis, ervaring, netwerken en teamrollen. Een lid van de Raad van Toezicht:

 • is onafhankelijk (zonder belang, vrij van last en ruggespraak);
 • beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling;
 • beschikt over strategisch inzicht;
 • beschikt over een sterk normbesef en handelt integer en zorgvuldig;
 • heeft inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • heeft aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in complexe organisaties;
 • onderschrijft de uitgangspunten van en heeft affiniteit met het openbaar onderwijs;
 • beschikt over een relevant netwerk;
 • binding met de regio;
 • beschikt over (helikopter) kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexere organisatie;
 • heeft kennis van en/of ervaring met processen van organisatieontwikkeling en organisatieverandering;
 • kan goed functioneren in teamverband;
 • beschikt over voldoende tijd en motivatie voor inzet en commitment (1 à 2 dagdelen per maand).

Specifieke profielkenmerken vacature
Voor de invulling van de huidige vacatures zoekt de Raad een inspirerende collega met ervaring op het terrein Onderwijskunde, kwaliteitszorg, positie van ouders en leerlingen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een toezichthouder met expertise op het gebied van primair onderwijs. Het lidmaatschap van de Commissie Onderwijs & Kwaliteit is een van de taken.
De juiste kandidaat heeft binding met de regio en is een teamspeler, die kritisch samenspel en tegenspel kan bieden in het debat binnen de Raad en in gesprek met het College van Bestuur. De kandidaat kan eveneens het goede gesprek voeren met alle relevante stakeholders.

De Raad vindt het belangrijk dat er diversiteit is in de samenstelling. Dit betekent dat de raad uit personen bestaat met een uiteenlopende achtergrond met betrekking tot sekse, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. We houden zoveel mogelijk rekening met een evenwichtige zetelverdeling. Bij de invulling van iedere vacature in de raad kijken we daarom naar de specifieke deskundigheden van de kandidaten, maar ook naar hun bijdrage aan de diversiteit van de samenstelling en of zij passen binnen het team.
De Raad vergadert vijf maal per jaar met daarnaast een aantal keren per jaar een commissievergadering. Een lid van de Raad van Toezicht ontvangt voor de werkzaamheden een vacatievergoeding van € 11.248,00 all-in.

Meer informatie
Meer informatie over OZHW, een volledig functieprofiel en een mogelijkheid om te solliciteren kunt u vinden via de link https://www.ozhw.nl/vacatures/lid-raad-van-toezicht/

U kunt een informatiepakket opvragen bij het bestuursbureau van OZHW, te bereiken via secretariaat.bestuur@ozhw.nl of via 088-3290 710. Meer informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht Piet Hoogendoorn (06-53214750).

Solliciteren
Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, kunt u tot en met 11 december 2023 indienen en richten aan Gerdien van Abeelen, bestuurssecretaris.

Gesprekken
Na een voorselectie op basis van de ontvangen sollicitaties, nodigen wij een aantal kandidaten uit voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie. Deze gesprekken vinden plaats op 18 december 2023 tussen 17:30u en 20:00u te Barendrecht.

Open vacature document
Solliciteren

Interesse? Druk op de solliciteren knop.

SideMenu