directeur

Walburg College Zwijndrecht 1,0 fte
Vacaturebeschrijving:

Beteor is voor het Walburg College op zoek naar een directeur

Uw sollicitatie kunt u versturen via de volgende link: directeur Walburg College – Beteor

Vooraf en inhoud
Onderdeel van de Beteor-aanpak bij search, werving en selectie is een dag waarop we diverse
sleutelfunctionarissen uit de organisatie spreken. In het kader van het zoeken, werven en selecteren van
een directeur voor het Walburg College voor OZHW is op 6 februari gesproken met een aantal leden van
de benoemingsadviescommissie en de verantwoordelijk bestuurder. De opbrengst van deze gesprekken is
verwerkt in dit school- en functieprofiel.

In dit profiel komen de volgende onderdelen aan bod:
▪ Sollicitatieprocedure.
▪ Informatiepakket.
▪ School- en organisatieprofiel.
▪ Functieprofiel.

Sollicitatieprocedure
INFORMATIE Neem voor meer informatie contact op met Miriam Valk-Koenders.
Tel.: 06-20 74 84 48, e-mail: miriam.koenders@beteor.nl.
SOLLICITEREN We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig
als mogelijk en uiterlijk 17 maart te uploaden via de solliciteerknop op onze
website. Presentatie aan opdrachtgever is op 20 maart. Je kunt jouw brief
richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via
onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

BELANGRIJKE DATA
Datum Kennismakinggesprekken met adviseur Beteor
21 maart Voorselectiegesprekken/speeddate
5 april Eerste sollicitatieronde
12 april Tweede sollicitatieronde
Volgt tzt Assessment: kan deel uitmaken van de procedure

Informatiepakket
Naast dit profiel kunt u uitgebreide informatie over het Walburg College en OZWH vinden op de websites:
www.walburgcollege.nl & www.ozhw.nl en uit het informatiepakket dat op onze website te downloaden is:
▪ Formeel functieprofiel schooldirecteur Walburg College.

School- en organisatieprofiel
Het Walburg College in Zwijndrecht is een openbare school met ruim 1000 leerlingen. Het
onderwijsaanbod bestaat uit mavo, havo, vwo, Technasium en tweetalig onderwijs. Tevens is het een
begaafdheidsprofielschool. Bij het Walburg College werken ongeveer 110 medewerkers (ca. 83 fte). Er
wordt gewerkt met een flexrooster. Naast de vaste kernvakken is er voor leerlingen de mogelijkheid om
tijdens de flexlessen kunstzinnig, computergericht, sportief, cultureel of studerend bezig te zijn. De school
is gehuisvest in één overzichtelijk gebouw in de wijk Walburg in Zwijndrecht. In het gebouw is ook een
theater aanwezig.

Het Walburg College is een van de negen VO-scholen en valt samen met zestien basisscholen
onder het bestuur van Onderwijsgroep OZHW.
Het College van Bestuur van OZHW, bestaande uit twee leden met daarboven de Raad van Toezicht, heeft
de feitelijke eindverantwoordelijkheid voor alle scholen. De scholen vormen in hun onderwijskundig
concept en in hun contacten met de eigen doelgroep zelfstandige eenheden. De Strategische Koers vormt
voor elke school het kader van waaruit het onderwijs wordt vormgegeven. De directeur maakt deel uit
van het directeurenoverleg en neemt actief deel aan de ontwikkeling van de koers. Deze koers vormt voor
elke school het kader van waaruit het onderwijs wordt vormgegeven.

De schooldirectie heeft verregaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden om de doelstellingen van
de totale organisatie te realiseren. Het bestuur stelt de kaders waarbinnen de schooldirecteuren
vervolgens autonomie en ruimte krijgen om naar eigen inzicht te handelen.
De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen. Bij OZHW houdt dat in, dat een
directeur naast verantwoordelijkheid voor het onderwijskundig leiderschap, ook
(deel-)verantwoordelijkheid neemt voor bedrijfsvoering, HR en financieel beheer op de school.
Om die verantwoordelijkheid op alle gebieden waar te maken is er ter ondersteuning het Onderwijs
Service Bureau (OSB) van OZHW.

Functieprofiel
De functie
▪ Functieniveau: schaal 14, cao VO
▪ Betrekkingsomvang: 1.0 fte
▪ Aanstelling: tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling
▪ Aanstelling per: 1 augustus 2024

Context
▪ Als directeur ben je het boegbeeld van de school en verantwoordelijk voor de dagelijkse
werkzaamheden op school en voor het realiseren van de ambities voor de langere termijn.
De schoolleiding bestaat naast de directeur uit een adjunct-directeur en 4 afdelingsleiders.
▪ Iedere werknemer op school neemt zijn/haar eigen (deel-)verantwoordelijkheid volgens de
filosofie van “leading from the middle”. Medewerkers zijn betrokken bij de school, overleggen
waar nodig zorgvuldig, terwijl elkaar aanspreken nog een impuls kan gebruiken. De sfeer is goed
en nieuwe medewerkers ervaren de school als een warm bad.
▪ OZHW heeft een Strategische Koers opgesteld, die de basis vormt voor het maken van plannen en
het bepalen van passende nieuwe ontwikkelingen. Het welbevinden van iedere leerling en elke
medewerker staat hierbij voorop.
▪ De betrokkenheid van medewerkers bij onderwijs en de school zorgt voor een grote stroom van
initiatieven en het snel omarmen van nieuwe ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan TTO,
pilotschool voor praktijkgericht vak op de mavo, Technasium, digitale geletterdheid en
muziekprojecten.
▪ Medewerkers zijn gewend aan veel ruimte en autonomie, uiteraard binnen kaders. De
hoeveelheid aan initiatieven vraagt veel inzet en daarin keuzes maken vinden medewerkers niet
eenvoudig.

De opdracht
▪ Samen met de organisatie een onderbouwde richting inslaan van verbetering en vernieuwing. De
onderwijsvisie vormt de toetssteen voor deze richting en staat als een huis.
▪ Richting geven aan de profilering van de school. Samen met het team werken aan een duidelijke
positionering en daarin keuzes durven maken. Blijven werken aan een goed imago in de directe
omgeving en de regio Drechtsteden.
▪ Teamleden ruimte geven en tegelijkertijd helpen met het aanbrengen van focus, het bewaken
van processen en het waarborgen & evalueren van voortgang en resultaten.
▪ Stimuleren van het gevoel bij medewerkers één team te zijn met loyaliteit voor de school en voor
de maatschappelijke opdracht van de gehele school.
▪ Zichtbaar zijn in de eigen school en binnen OZHW. Daarnaast actief investeren in contacten met
collega-scholen (van het eigen bestuur en van de andere besturen) en bedrijven & instellingen in
Zwijndrecht.

Persoonlijkheidsprofiel
▪ Mensgericht: staat tussen het personeel en de leerlingen in. Heeft met oog voor het individu en
waardeert diens kwaliteiten.
▪ Verbindend: kan verschillende organisaties dicht bij elkaar brengen en houden. Transparant en
communicatief sterk.
▪ Leidinggevend: zet samen met de teamleiders de lijnen uit. Inspireert, houdt koers en wijst een
ieder op zijn of haar verantwoordelijkheden.

Selectie-eisen
▪ Leidinggevende ervaring in het onderwijs
▪ Ervaring met profilering van een organisatie
▪ Een academisch denk- en werkniveau
▪ Een afgeronde, relevante managementopleiding
▪ Visie op het openbaar onderwijs en de onderwijskundige ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs.

Competenties

Organisatie sensitiviteit
De directeur is loyaal naar de organisatie en betrokken en benaderbaar voor collega’s. Hij/zij borgt
een sfeer van veiligheid en vertrouwen, heeft belangstelling voor de mening van anderen en heeft
respect voor de gevoelens van anderen zonder aan duidelijkheid en eerlijkheid in te boeten. Hij/zij
stimuleert eigenaarschap en houdt rekening met de organisatiecultuur, heeft aandacht voor
consequenties van beslissingen voor de gehele organisatie en stelt zich tolerant op ten opzichte
van verschillen in zienswijzen en behoeften.

Onderwijskundig leiderschap
Vanuit de gedegen basis die er reeds ligt maakt de directeur gerichte keuzes voor de ontwikkeling van het
onderwijs. Mede op basis van zijn/haar actuele kennis van de landelijke ontwikkelingen gaat de directeur
het gesprek over onderwijs aan met alle betrokkenen. Hij/zij weet door de werkwijze voldoende
draagkracht te vinden voor de ontwikkelingen.

Strategische visie
De directeur heeft een langetermijnvisie, ziet en bouwt voort op wat er al is en heeft een breed
perspectief. Daarmee is de directeur ook een stevige gesprekspartner binnen de directie van de
onderwijsgroep.

Empoweren
De directeur geeft medewerkers de vrijheid om initiatieven te tonen en biedt ruimte en
mogelijkheden om taken naar eigen inzicht uit te kunnen voeren. Hij/zij delegeert verantwoordelijkheden
en bevoegdheden naar medewerkers en stelt medewerkers in staat om
invloed uit te oefenen op hun taakuitoefening.

Communicatieve vaardigheden
De directeur is duidelijk, doelgericht en helder in de communicatie op schrift en mondeling. Hij/zij
vertegenwoordigt extern de school, behartigt de belangen en behoudt en verstevigt de
samenwerking met regionale partners, zoals het bedrijfsleven en heeft een warme persoonlijke stijl
van communiceren.

Sturen
De directeur geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich en zet
mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Probleem analyse
De directeur deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- van bijzaken, heeft een logische
en structurele manier van denken, gaat nauwkeurig te werk en trekt gegronde conclusies uit beschikbare
informatie.

Resultaatgericht
De directeur houdt het realiseren van doelen vast, spreekt medewerkers aan op gemaakte
afspraken en kan eigenaarschap creëren. Hij/zij kan kansen en bedreigingen voor de organisatie
onderscheiden en kan daarmee omgaan. Hij/zij kan de bestaande ideeën op een passende manier
door ontwikkelen en kan de initiatievencultuur binnen de school in een passend tempo en op
gefundeerde wijze tot uiting laten komen. De directeur zorgt ervoor dat doelstellingen, ook voor de lange termijn, worden behaald.

Solliciteren

Interesse? Druk op de solliciteren knop.

SideMenu