Stichting OZHW voor PO en VO hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens en gaat hier op een veilige en zorgvuldige manier mee om. De verwerking van persoonsgegevens heeft een geldige rechtsgrondslag en is gebaseerd op de uitvoering van publiekrechtelijke taken van of namens de minister(s), op het nakomen van wettelijke verplichtingen of op de uitvoering van overeenkomsten.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG, de Uitvoeringswet AVG en eventuele andere toepasselijke wetgeving.

In het privacyreglement kunt u lezen hoe OZHW omgaat met persoonsgegevens. U vindt dit privacyreglement en andere documenten inzake privacy via deze link.

OZHW heeft de verplichting om vanuit de privacywetgeving een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG’s vervult bij onze organisatie een belangrijke functie om gegevens te beschermen en om de privacywetgeving na te leven. De FG kan vanuit een onafhankelijke positie adviseren over hoe de privacywetgeving moet worden toegepast in onze organisatie.
Deze functionaris is bij OZHW te bereiken via functionarisgegevensbescherming@ozhw.nl