Bezwaren, klachten en integriteit

Bij OZHW voor PO en VO kennen we een klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en een integriteitscode. Daarnaast is er de regeling behandeling bezwaarschriften.

Een klacht en een bezwaarschrift lijken veel op elkaar, maar toch zit er een duidelijk verschil in. Een klacht gaat vooral over de manier waarop medewerkers van OZHW voor PO en VO met u omgaan. Als u vindt dat u niet juist bent behandeld dan kunt u een klacht indienen. Een bezwaarschrift gaat over een besluit dat door of namens het college van bestuur genomen is en waarmee u het niet eens bent. Hieronder kunt u lezen voor welke situatie welke regeling bedoeld is.

Klachtenregeling

De klachtenregeling geldt voor alle personeelsleden van OZHW voor PO en VO. Daarnaast kunnen ouders, leerlingen en een ieder die deel uitmaakt van een school van OZHW voor PO en VO een klacht indienen. Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten.

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost.

Om de klager zo nodig te kunnen bijstaan heeft OZHW voor PO en VO een externe vertrouwenspersoon.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post: OZHW voor PO en VO, Postbus 206, 2990 AE Barendrecht,  t.a.v. mevrouw drs. L. van de Weijer. U kunt ook mailen naar info@ozhw.nl.

Klachtenregeling OZHW voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften

De regeling behandeling bezwaar is van toepassing als u bezwaar maakt tegen een besluit dat genomen is door of namens het college van bestuur waarbij dat besluit een rechtsgevolg heeft. Een voorbeeld hiervan is een besluit dat een leerling verwijderd wordt van school.

Een bezwaar dient schriftelijk te worden ingediend en gericht te zijn aan het College van Bestuur, Postbus 206, 2990 AE Barendrecht. Hierbij gelden wettelijk termijnen die in de regeling beschreven staan.

Regeling behandeling bezwaarschriften OZHW voor PO en VO

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand.

Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:

  • een (dreigend) strafbaar feit;
  • een (dreigende) schending van regels;
  • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  • een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
  • een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
  • enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.

Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern:

  • bij het college van bestuur;
  • bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand het college van bestuur betreft;
  • bij de vertrouwenspersoon integriteit.

Klokkenluidersregeling OZHW voor PO en VO

INTEGRITEITSCODE

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Vastgesteld door het College van Bestuur op 27 juni 2017 na advisering door MR en GMR en goedkeuring door Raad van Toezicht.

Integriteitscode

Privacyreglement

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Privacyreglement

Protocol email, netwerk en internetgebruik

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Protocol email, netwerk en internetgebruik

Protocol social media gebruik

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Protocol social media gebruik