Medezeggenschap

Medezeggenschap is binnen OZHW voor PO en VO geregeld op schoolniveau en op stichtingsniveau.

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Bij de scholen in het voortgezet onderwijs is dat de deelMR. Ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze raad. De MR praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, het financieel beleid van de school en de organisatie van de school. Meer informatie over de MR op een bepaalde school, kunt u opvragen bij de leiding van de school.

Gezamenlijke medezeggenschapsraad

Voor het Primair Onderwijs is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit personeelsleden en ouders van de diverse scholen. Een GMR praat over thema’s op stichtingsniveau die met name het primair onderwijs betreffen, het financieel beleid van de stichting, de klachtenregeling van de stichting en de centrale diensten. Een GMR kan ook het initiatief nemen om een onderwerp aan te snijden wanneer dit een meerderheid van de scholen betreft.

Voor het Voortgezet Onderwijs is er ook een overkoepelend medezeggenschapsorgaan. Hierin worden vergelijkbare zaken besproken als in de GMR, alleen betreft het dan vooral onderwerpen die spelen op het terrein van het voorgezet onderwijs.