College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is belast met de dagelijkse leiding van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Het besturen van de onderwijsgroep houdt onder meer in dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) van OZHW voor PO&VO.

Het CvB bestaat uit:

J. (Johan) van Knijff

voorzitter College van Bestuur

J. (Jenny) H. Everts – van Driel

lid College van Bestuur

L. (Lisette) van de Weijer

bestuurssecretaris

Voor contact met het College van Bestuur kunt u bellen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 0180-642710 of te mailen naar info@ozhw.nl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen en de continuïteit te waarborgen waarbij de statuten en governancecode leidend zijn. Het toezicht omvat onder andere de realisatie van de doelstellingen van de stichting, het kwaliteitsbeleid in zijn totaliteit, de strategie en de risico’s verbonden aan activiteiten, de kwaliteit van de horizontale dialoog, de planning- en controlcyclus en de naleving van de wet- en regelgeving zoals o.a. de wet norm topinkomens en Good governance.

De leden hebben een zittingstermijn van vier jaar en treden af volgens een rooster van aftreden. Leden zijn eenmaal herbenoembaar. Leden worden benoemd door de gemeenteraden van Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Krimpenerwaard op basis van een bindende voordracht door RvT en/of MR/GMR.

De RvT heeft twee commissies die haar ondersteunt in haar toezichthoudende taken: de Financiële Commissie en de Commissie Onderwijs en Kwaliteit. Deze commissies bestaan uit de leden van de Raad van Toezicht.

De samenstelling van deze raad is als volgt:

Drs. J.Th.G.P. Franx

voorzitter

De heer Franx is voormalig inspecteur van het onderwijs in het kader van gemeentelijk toezicht. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht voor OZHW voor PO en VO sinds 2015. Voorheen was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting 3Primair.

A.W. (Diana) van Dongen

lid en lid Commissie Onderwijs en Kwaliteit

Mevrouw Van Dongen is werkzaam bij GITP International B.V. als regiocoördinator Zuid-West. Daarnaast heeft zij een praktijk voor integratieve kindertherapie en oudercoaching. Mevrouw van Dongen is sinds 2015 lid van de Raad van Toezicht.

D. (Dick) Koerselman

lid en lid Commissie Onderwijs en Kwaliteit

De heer Koerselman is werkzaam bij FNV Bouw in de functie van regiocoördinator van regio Zuid-West. Hij is sinds 2015 lid van de Raad van Toezicht.

K.C. (Kenneth) van Leeuwen AA/CB

lid en lid Financiële Commissie

De heer Van Leeuwen is directeur-eigenaar van een accountantskantoor. Hij is sinds 2015 lid van de Raad van Toezicht.

Mr. M. (Miranda) van der Nat

vice-voorzitter en lid Financiële Commissie

Mevrouw Van der Nat is juridisch adviseur bij Maes Accountants en Adviseurs B.V. Zij is lid van de Raad van Toezicht sinds 2015.

drs. S. (Sylvia) J. Pors

lid en lid Financiële Commissie

Mevrouw Pors is is werkzaam als manager bestuurszaken bij Rabobank RMIJ. Zij is lid van de Raad van Toezicht sinds 2016. Mevrouw Pors bekleedt de volgende relevante nevenfuncties:
- Lid van Raad van Toezicht Erasmus College Zoetermeer;
- Lid van Adviesraad HRM expert netwerk VNO-NCW Rotterdam.

ir.A. (Anne) van Delft MBA

lid en lid Commissie Onderwijs en Kwaliteit

Mevrouw Van Delft is werkzaam bij het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap van Hogeschool Rotterdam en is tevens lector Internationaal Ondernemen. Zij is lid van de Raad van Toezicht sinds 2016. Zij bekleedt de volgende relevante nevenfuncties:
- Penningmeester E&S Turnsport Rhoon.

Bestuursdocumenten

RSIN 854670385