College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is belast met de dagelijkse leiding van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Het besturen van de onderwijsgroep houdt onder meer in dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) van OZHW voor PO&VO.

Het CvB bestaat uit:

J. (Jenny) H. Everts – van Driel

voorzitter College van Bestuur

L. (Lisette) van de Weijer

bestuurssecretaris

Voor contact met het College van Bestuur kunt u bellen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 0180-642710 of te mailen naar info@ozhw.nl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen en de continuïteit te waarborgen waarbij de statuten en governancecode leidend zijn. Het toezicht omvat onder andere de realisatie van de doelstellingen van de stichting, het kwaliteitsbeleid in zijn totaliteit, de strategie en de risico’s verbonden aan activiteiten, de kwaliteit van de horizontale dialoog, de planning- en controlcyclus en de naleving van de wet- en regelgeving zoals o.a. de wet norm topinkomens en Good governance.

De leden hebben een zittingstermijn van vier jaar en treden af volgens een rooster van aftreden. Leden zijn eenmaal herbenoembaar. Leden worden benoemd door de gemeenteraden van Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Krimpenerwaard op basis van een bindende voordracht door RvT en/of MR/GMR.

De RvT heeft twee commissies die haar ondersteunt in haar toezichthoudende taken: de Financiële Commissie en de Commissie Onderwijs en Kwaliteit. Deze commissies bestaan uit de leden van de Raad van Toezicht.

De samenstelling van deze raad is als volgt:

C.P. (PIET) HOOGENDOORN RB MBA

voorzitter

De heer Hoogendoorn is voormalig directievoorzitter van verschillende Rabobanken en heden gepensioneerd. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht voor OZHW voor PO en VO sinds 1 januari 2018. De heer Hoogendoorn bekleedt de volgende relevante nevenfuncties:

- Lid van de Commissie Code goed onderwijsbestuur van de VO-Raad
- Voorzitter van de raad van commissarissen van gezinssupport.nu B.V.
- Lid van de raad van toezicht van Stichting Drechtsteden Economisch Acquisitie Loket
- Voorzitter van de raad van commissarissen van Recreatie en Cultuur Holding B.V

B. (BRAM) VOERMANS RA

lid en lid Financiële Commissie

De heer Voermans is directeur van Elkeweekgeld.nl. Hij is sinds 1 januari 2018 lid van de Raad van Toezicht.

drs. S. (Sylvia) J. Pors

lid en lid Financiële Commissie

Mevrouw Pors is werkzaam als Directeur HRM van STC Group te Rotterdam. Zij is lid van de Raad van Toezicht sinds 2016. Mevrouw Pors bekleedt de volgende relevante nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht Marnix Academie te Utrecht
- Lid Adviesraad HRM expert netwerk VNO NCW Rotterdam
- Lid Raad van Commissarissen Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden

ir. A.F.W. (Anne) van Delft

lid en lid Commissie Onderwijs & Kwaliteit

Mevrouw van Delft is werkzaam als programmamanager/directeur bedrijfsvoering bij PAO Techniek en Management. Zij is lid van de Raad van Toezicht sinds 2016. Mevrouw van Delft bekleedt de volgende relevante nevenfuncties:
- Lid van Raad van Toezicht Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

R.S. (Ruud) Vet

Lid en lid Comissie Onderwijs en Kwaliteit

De heer Vet is werkzaam als directeur MY College (vmbo) van Onderwijsgroep Galilei.

Bestuursdocumenten

RSIN 854670385