Organisatie

Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is belast met de dagelijkse leiding van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor Primair en Voortgezet Onderwijs…

Medezeggenschap

Medezeggenschap is binnen OZHW voor PO&VO geregeld op schoolniveau en op stichtingsniveau…

Juridische zaken

Bij OZHW voor PO&VO kennen we een klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en een integriteitscode. Daarnaast is er de regeling behandeling bezwaarschriften…

Jaarstukken

Sinds 1 januari 2015 is OZHW gefuseerd met 3Primair. De jaarstukken over 2014 zijn afzonderlijk te downloaden…